Algemeen
1.1. Waar hierna van “VERKOPER” wordt gesproken, wordt hieronder verstaan: ’t Waterhuys Baden en Douchen. Waar hierna van “KOPER” wordt gesproken, wordt hieronder verstaan de aspirant-koper, aspirant-opdrachtgever en in het algemeen de wederpartij van verkoper.

1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van verkoper,
waarbij verkoper zich verbindt zaken en/of diensten te leveren. Tussen verkoper en koper staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden wordt gecontracteerd, deze ook op latere transacties onverkort van toepassing zijn. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van koper zijn niet van toepassing en worden door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door verkoper worden aanvaard.

1.3. Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te
worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor de Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Incoterms) zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Overeenkomst
2.1. De overeenkomst van koop en verkoop van goederen wordt eerst bindend voor verkoper door zijn bevestiging.

2.2. Bij verschil tussen de bestelling van koper en de bevestiging van verkoper is uitsluitend Verkoper zijn bevestiging verbindend.

2.3. De te leveren materialen dienen volledig te worden betaald op het moment van aflevering, dan wel uiterlijk twee werkdagen voor de aflevering te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de verkoper. Indien tevens middels tussenkomst van de verkoper monteurs zijn ingeschakeld dient 50% van de montagewerkzaamheden te zijn voldaan op het moment van aflevering van de materialen (dan wel uiterlijk twee werkdagen voor de aflevering van de materialen te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de verkoper), de overige 50 % alsmede eventuele kosten vanwege meerwerk dienen bij oplevering te zijn voldaan. Verkoper is bevoegd, indien naar zijn redelijk oordeel de financiële toestand van koper daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien deze vooruitbetaling uitblijft of deze zekerheid niet naar verkoper’s redelijk verlangen wordt verschaft, is verkoper gerechtigd de overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd verkoper’s recht op schadevergoeding, indien daartoe termen zijn, en zonder dat koper enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.

2.4. Indien tengevolge van een toestand van overmacht nakoming van de leveringsverplichting van verkoper redelijkerwijs niet van verkoper kan worden verlangd, is deze gerechtigd de levering op te schorten. Mochten deze omstandigheden langer dan twee maanden duren, dan zullen beide partijen gerechtigd zijn om de overeenkomst met betrekking tot de door overmacht getroffen zaken door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst te ontbinden.
Onder overmacht zal onder meer maar niet beperkt tot steeds zijn begrepen :
a. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke
wijze ontstaan;
b. vertraagde of te late levering door de leveranciers van verkoper of een van dezen of door derde(n);
c. vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van elke aard, waardoor het
vervoer naar het bedrijf van verkoper of van verkoper haar bedrijf naar koper wordt bemoeilijkt of belemmerd;
d. import- en exportbeperkingen van welke aard dan ook.

2.5. Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.6. De zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.7. Gegevens betreffende het aangeboden zoals eigenschappen, aanwijzingen etc. alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. zijn niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

2.8. Annulering door koper van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van verkoper. Indien verkoper akkoord gaat met de annulering, is koper aan verkoper een schadevergoeding verschuldigd van ten minste 25% van hetgeen koper bij uitvoering van de overeenkomst aan verkoper zou moeten hebben voldoen, onverminderd het recht van verkoper op volledige vergoeding van kosten en schade.

Levertijd
3.1. De overeengekomen levertijden zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor verkoper te zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

3.2. Indien aflevering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is verkoper gerechtigd tot deelleveringen en tot een naleveringstermijn van drie maanden. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de schriftelijke ingebrekestelling van koper, doch niet eerder dan daags na afloop van de overeengekomen leveringsdatum.

3.3. Overschrijding van de levertijd geeft koper geen recht op ontbinding van de
overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van verkoper.

Garantie, Klachten en Aansprakelijkheid
1. Verkoper is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a) Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b) Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c) Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d) Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels, houtaantastend ongedierte en dergelijke;
e) Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f) Buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en/of geleverd;
g) Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
h) Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

2. Verkoper is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van verkoper of van hen, die door verkoper te werk zijn gesteld.

3. Verkoper zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

4.1.Verkoper is niet aansprakelijk indien zich bouwkundige gebreken voordoen aan de onderconstructie of omringende constructie dan wel het bouwwerk, waar de vloer op is aangebracht en welke geleidt heeft tot schade aan de geleverde zaken, zoals inwatering, doorslaand of optrekkend vocht, vochttoetreding vanuit kruipruimtes, oneffenheid van de onderconstructie, constructieve gebreken en dergelijke.

4.2. Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene. Eventuele klachten moeten schriftelijk bij verkoper worden ingediend binnen twee werkdagen na leveringsdatum. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper aanvaard. De koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van verkoper te houden.
Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van koper ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Niet zichtbare gebreken dient koper binnen vijf werkdagen na ontdekking daarvan, schriftelijk in te dienen. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt.

4.3. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door verkoper te leveren zaken moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat of afwerking leveren geen grond tot het indienen van een klacht op.

4.4. De garantieverplichting van verkoper strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen, en strekt zich niet verder uit dan door de fabriek van het product afgegeven garantietermijn en garantie voorwaarden.

4.5. a) De aansprakelijkheid van verkoper voor alle directe kosten en schade, op
enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot herlevering dan wel tot op de opdracht betrekking hebbende factuurbedrag;
b) Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele,
punitieve schade of gevolgschade op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, waar mede onder, maar niet beperkt tot, wordt begrepen transportkosten, reis – en verblijfkosten, kosten van (de)montage en/of (her)installatie, vermindering van winst,
bedrijfsstagnatie zelfs indien verkoper in kennis gesteld is van de mogelijkheid van
dergelijke schadevormen.

4.6. De eventuele garantie van verkoper geldt niet, indien:
a) en zolang de koper jegens verkoper in verzuim is ;
b) de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld;
c) de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor
kwaliteitsverlies is opgetreden;
d) verkoper niet binnen veertien werkdagen na ontdekking van een gebrek in de gelegenheid is gesteld dit te onderzoeken;
e) een half jaar na de levering is verstreken.

4.7. Verkoper garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er
voor in te staan dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor koper het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.

4.8. Indien deze overeenkomst zaken betreft die verkoper van derden betrekt of betrokken heeft, is verkopers verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid beperkt tot datgene waarvoor verkopers leverancier of door verkoper ingeschakelde derde(n) jegens verkoper verantwoordelijk en/of aansprakelijk is. Deze bepaling vindt alleen toepassing voorzover die toepassing voor koper gunstiger is dan toepassing van het onder art. 4.4 en 4.6. bepaalde.

4.9. Koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van
schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige eventuele werkzaamheden of adviezen. Voorts vrijwaart koper de verkoper tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met bewerking en/of (elektronische) verzending van de door de verkoper verstrekte informatie.

5. Verkoper is niet aansprakelijk voor eisen, gesteld door overheid en/of organisaties / instellingen belast met het toezicht op de bouw en/of bouwvoorschriften / bouwvergunningen of andere eisen gesteld door de overheid, welke verband houden met de opdracht, respectievelijk het daarop betrekking hebbende meerwerk, zoals dit door de opdrachtgever of zijn wettelijke vertegenwoordiger voor, tijdens of na het verstrekken daarvan aan verkoper is gegeven. Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden is nimmer argument om een gegeven opdracht te annuleren, tenzij tussen opdrachtgever en verkoper schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van verkoper.

Vervoer
5.1. Indien de zaken,ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer, ter afname en
betaling voor koper gereed staan en verkoper zulks aan koper heeft medegedeeld, is koper tot afname terstond verplicht. Niet nakoming van deze verplichting geeft verkoper het recht hetzij de zaken voor rekening en risico van koper op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en aan koper te factureren zonder dat daarna betaling kan worden geweigerd wegens nog niet plaats gehad hebbende afname, hetzij de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van schade en kosten.

5.2. De koper is op de overeengekomen plaats van levering verplicht tot de snelst mogelijke lossing, welke geschiedt voor rekening en risico van koper. Bij niet nakoming van deze verplichting is het onder art. 5.1. bepaalde van overeenkomstige toepassing.

5.3. Het vervoermiddel is ter keuze van verkoper, zonder dat de gemaakte keuze afbraak doet aan het bepaalde onder art. 2.4.

5.4. Door verkoper te leveren zaken reizen voor rekening en risico van koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Prijs en Betaling
1. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

2. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

3. Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

4. Indien de prijsfluctuatie meer dan 10% bedraagt, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsstijging het gevolg is van een wijzing van de overeenkomst dan wel voortvloeit uit de wet.

Risico overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de opdrachtgever op het moment dat de goederen aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in machte van de opdrachtgever dan wel een door een opdrachtgever aan te wijze derde zijn gekomen.

6.1. De door verkoper opgegeven prijzen zijn ongeacht of deze mondeling, schriftelijk bij speciale offerte of anderszins zijn gedaan, gebaseerd op eventueel bij de aanvrage verstrekte gegevens en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works” (Incoterms).
Indien na de datum van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen (staat tegenover dat de verkoper koper de mogelijkheid dient te geven de overeenkomst te ontbinden.
Indien een product niet binnen een half jaar na offertedatum kan worden afgeleverd vanwege een oorzaak gelegen aan de zijde van de koper, vindt een automatische prijsverhoging plaats van de offerteprijs/ overeengekomen prijs van twee procent (2%) per half jaar.

6.2. De te leveren materialen dienen volledig te worden betaald op het moment van aflevering, dan wel uiterlijk twee werkdagen voor de aflevering te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de verkoper.
Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen.
Het recht van koper om zijn eventuele vorderingen op verkoper te verrekenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.3. Koper wordt geacht in gebreke te zijn met de betaling zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn, na het verstrijken van de in art. 6.2 bedoelde termijn indien geen volledige betaling in die termijn heeft plaatsgevonden, dan wel indien (buiten)gerechtelijke surséance van betaling of faillissement of schuldsaneringsregeling is aangevraagd c.q. is uitgesproken.

6.4. Indien de koper overeenkomstig het in het voorgaande lid bepaalde van rechtswege in verzuim wordt geacht te zijn, is koper zonder nadere ingebrekestelling of sommatie vanaf dat moment over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de op dat moment geldende Nederlandse wettelijke rente verschuldigd. Indien verkoper in verband met niet-tijdige betaling (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper, welke ten minste 15% van de openstaande vordering met een minimum van Euro 150 bedragen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

6.5. Verkoper is gerechtigd om – ongeacht afwijkende voorschriften of betalingen – alle betalingen in een door verkoper te kiezen volgorde te doen strekken in mindering op hetgeen koper uit hoofde van leveringen, rente en/of kosten aan verkoper verschuldigd is.

6.6. Verkoper is gerechtigd de levering van zaken op te schorten indien en zolang koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens verkoper. In het geval koper ondanks sommatie door verkoper daartoe in gebreke blijft zijn verzuim tot nakoming van de overeenkomst onmiddellijk te herstellen, is verkoper gerechtigd de overeenkomst bij onderhands schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder verplicht te zijn enige schade zijdens koper te vergoeden.

Eigendomsvoorbehoud
7.1. Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van verkoper tot aan het
moment waarop koper aan alle verplichtingen – voortvloeiende uit of samenhangend met overeenkomsten waarbij verkoper zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten – voldaan heeft. Tot dat tijdstip is koper gehouden de door verkoper geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als verkopers eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.

7.2. Indien koper enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens verkoper
niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat koper voornoemde
verplichtingen niet na zal komen, is verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd de
geleverde zaken terstond tot zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten van terugname zullen ten laste van koper worden gebracht.

7.3. Koper is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.

7.4. Verkoper verschaft aan koper op het moment dat koper aan al zijn verplichtingen
jegens verkoper zoals vermeld in lid 1 van dit artikel heeft voldaan, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van verkoper, ten behoeve van andere aanspraken die verkoper op koper heeft. Koper zal op eerste verzoek aan verkoper zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Geschillen
8.1. Voor alle overeenkomsten van verkoper geldt het Nederlandse recht.

8.2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van verkoper is gelegen tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.

8.3. Voor zover deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.